Ordinær generalforsamling 2011

Referent: Martin Timm

1). Velkomst.

Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

2). Valg af dirigent, referent og stemmetællere, samt godkendelse af dagsorden.

Flemming Slabiak valgtes som dirigent og konstaterede at generalsamlingen var rettidigt varslet efter nyhed på hjemmesiden 31. januar, og mail 3. februar. Frank Thorsen og Martin Timm valgtes som stemmetællere. Der var ingen bemærkninger til dagsordnen.

3). Bestyrelsens beretning.

Formand Brian Nielsen indledte med årets beretning fra bestyrelsen. Han fortalte om oprykning til DS, De Blå/Hvide Engles virke i Danske Fodbold Fanklubber (Fairfans), antallet af medlemmer, turen til Bornholm samt forholdet til Fremad største fan fraktion 6’erne.

Samarbejdet med Fremad Amager har haft lidt svært ved at komme i gang. De har fået en samarbejdsaftale som de sagde nej til. Derfor skal der laves en ny. Fremad har dog indvilget i at støtte fanklubben med 10 fribilletter til forårets hjemmekampe.

Fremads filosofi er i øjeblikket at bruge al energi og penge på at forstærke holdet og Formanden mener det kan give bagslag hvis man ikke får organisationen og fankulturen med i opbygningen.

Bemærkninger til formandens beretning:

Formanden fremlagde en ide om at man fik opsat en ølbod på midten af Sunny Side og 6erne derved kunne stå på den ene side samt englene på den anden side af ølboden. Ølboden er blevet forelagt Fremad Amager og afvist, men hvis ønsket er stort nok kan det muligvis ændre sig. Formanden mente at det kan være en farlig strategi at udelukke 6erne, men mener i stedet at et samarbejde om evt tifo når spillerne løber på banen, kunne åbne for dialog.

– Formanden mente at hvis man udelukker 6erne, så sætter vi dem i en bås, og så kan de ligeså godt opføre sig som de har lyst til.

Herefter var der en god dialog, hvor fordele og ulemper blev opstillet. Nogle mener 6erne har lavet så meget ballade at der ikke skal være noget samarbejde, mens andre mente at alle burde kunne samarbejde, og at det er bedre at samarbejde frem for at alle ville gå og så skævt til hinanden.

Generalforsamlingens indstilling bliver, at det er op til den nye bestyrelse, at træffe beslutningen omkring samarbejde med 6erne.

4). Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formand Brian Nielsen fremlagde herefter regnskabet. Med en bemærkning om at det indestående beløb på ca. 13.000 kroner også indeholder enkelte forudbetalte kontingenter for 2011.

Bemærkninger til regnskabet:

Jesper Quistorff spurgte om Chester City. Brian Nielsen forklarede  det var en klub, som man kunne betale 100 kr. for at redde, men vi trak os da det blev mere. Theis forklarede lidt om baggrunden for Chester City. Det skulle være for fans, som kunne sætte hold mv.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden anmærkninger.

5). Fremlæggelse af budget.

Formand Brian Nielsen fremlagde derefter budgettet for 2011. Brian forklarede lidt om underskudsdækning på busture. Det var en post, der kunne dække, hvis der skete noget eller hvis ingen vil køre med busserne.

Bemærkning: 6 bestyrelsesmøder af 400 kr. Danske Fair Fans er kontingent til DFF og DM for fanklubber.

Stadionudgifter er i forbindelse med hjemmekampe, at der kan laves noget med udeholdet. Det gør der kan planlægges noget med modstanderne..

Bemærkninger til budgettet:

Fanklubben bruger mange penge på at vores medlemmer kan komme til fodbold og derfor sender fanklubben 2 fribilletter til alle vores medlemmer der indbetaler kontingent igen i 2011.

Budgettet godkendt uden anmærkninger

6). Fastsættelse af kontingent .

Formand Brian Nielsen fremlagde herefter fastsættelsen af kontingentet fra 2012, som skulle forblive på 200 kr., som det hele tiden har været.

Bemærkninger til kontingentet:

Frank Thorsen mente man skulle tage forbehold for større udskiftninger, når vi ryger op i rækkerne. Brian Nielsen mente vi skulle tage den hen ad vejen.

Fastsættelsen af kontingentet blev godkendt uden anmærkninger.

7).Forslag.

Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen, hvorfor dette punkt hurtigt blev overstået.

8). Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen fortsatte herefter med valg af bestyrelsesmedlemmer:

Martin Timm blev genvalgt.

Michael Zimmermann blev genvalgt.

Susanne Abkjær Thorsen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Dennis Lytzen valgt.

Frank ”Aldi” Nilsson ønskede ikke genvalg, og i stedet blev David Riebau valgt.

9). Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Vivi Jensen ønskede ikke at fortsætte som suppleant, mens Flemming Slabiak fortsat ville stille sit kandidatur til rådighed. Jan Duelund og Peter Lytzen ønskede også at stille op som suppleanter. Det betød generalforsamlingen overgik til skriftlig afstemning med følgende resultat:

Flemming Slabiak 11 stemmer – og dermed 1. suppleant

Peter Lytzen 10 stemmer – og dermed 2. suppleant

Jan Duelund 7 stemme

9). Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Eftersom Dennis Lytzen blev valgt ind i bestyrelsen nedlagde han sit kandidatur som revisor, ligesom Flemming Nielsen ikke ønskede genvalg. Det betød Jan Kruse og Vivi Jensen valgtes i stedet.

Desuden blev Frank Thorsen genvalgt som revisorsuppleant.

10). Evt.

Under eventuelt forklarede Jesper Quistorff man har lavet aftale med CPH House, hvor vi holder på busture udover Café 5-øren og Hotel Amager. Vi har fået aftale om øl og sodavand til blot 25 kr. ved fremvisning af gyldig medlemskort. Ved AB Tårnby-kampen bliver der holdt arrangement på CPH House.  Det kan være der også kommer til at ske andre ting. Det første anker øl er gratis. Bankospil på tre af busturene med masser af gode præmier. Bak op om busturene.

Frank Thorsen forklarede at Jesper Quistorff har arrangeret mange ting i mange år, og har aldrig skuffet. Den 19. marts på Hotel Amager holder spillerne afslutningsfest. Kl. 21.00 kommer spillerne på hotellet.

Jan Duelund spurgte om årskort, og Brian Nielsen forklarede det nok først ville komme, hvis/når holdet kommer i 2. division.

Generalforsamlingen sluttede klokken 20.25, hvor dirigenten takker for god ro og orden.

© 2020 Udviklet af MTH Design.