Ordinær generalforsamling 2012

1) Velkomst

Formand Brian Nielsen bød velkommen

2) Valg af ordstyrer samt godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen foreslog Flemming Slabiak – og han blev valgt uden modkandidat.

3) Bestyrelsens/ Formandens beretning.

Formanden startede beretningen ved at fortælle omkring oprykningen i sommers samt det pragtfuldt arrangement med vores dejlige venner fra Bornholm. Der var 115 dejlige fans til fællesspisning i klubhuset, showkamp mellem fanklubberne og en dejlig stemning. Bornholm ærgrede sig over vi rykkede op, da de gerne så os komme på besøg på øen igen.

Så fortalte han omkring vores nye hovedsponsor som er Hafnov Ejendomsservice. Dette er sket på flot arbejde af Michael Zimmermann.

VI har også fået hjælp fra Arbejdernes Landsbank og formanden mente at dette samarbejde ville udvikle sig i den kommende tid.

Formanden snakkede lidt om Fremad Amager, hvor vi har fået et godt samarbejde istand. Fremad er begyndt at respektere vores seriøsitet og fornuftige tilgang til det at styre en fanklub.

Det var også stor os til busudvalget, som sidste år havde arrangeret en masse dejlige ture og fællesspisning, bankospil og en utrolig dejlig hyggestemning i bussen. Stor tak til Jesper.

Fremad Amager har spurgt om at der til nogle hjemmekampe vil blive satset på at der skal være lidt mere fest end normalt. Arrangementudvalget vil tage sig af ovenstående.

Formanden begrundede sin beslutning om hvorfor han stopper som formand. Der er ingen sure miner, men en erkendelse af at han bruger for meget tid i forhold til, at han mener bestyrelsen kører med håndbremsen trukket. Vi kan så meget, men mangler folk der har lyst til, at bruge tid på arbejdet.
Brian håber at blive valgt til en almindelig bestyrelsesposter og den vej igennem sætte tidsforbruget lidt ned.

Fremad Amager har afholdt et medlemsmøde, for alle fans. Desværre var der ikke den store tilslutning til mødet, men det blev aftalt at fortsætte med disse møder i fremtiden. 6erne og englene deltog konstruktivt i mødet sammen med andre interesserede. Formanden opfordrer til at deltage i disse møder. Fremad lytter til disse møder.

Formandens beretning enstemmigt vedtaget.

4) Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Dennis Lytzen fremlagde regnskab for 2011, der viste indtægter for 114.759,30 kroner og udgifter for 100.478,54 kroner. Det betyder et overskud på 14.280,76 kroner. Dermed er der indestående pr. 31. december 2011 på 25.437,36 kroner.

– Frank Thorsen spurgte om T-shirts, der ikke fremgik af regnskabet. Kasserer Dennis Lytzen forklarede at det var på 2010-regnskabet, men at de burde have været med i aktiver under 2011-regnskabet.

Regnskab for 2011 enstemmigt vedtaget.

5) Fremlæggelse af budget for 2012

Formand Brian Nielsen fremlagde budgettet for 2012, der viser indtægter og udgifter for 46.000 kr.

– Brian Nielsen forklarede desuden, at der mangler 500 kr. i budgettet til medlemskab af Café 5-øren. Jesper Quistorff forklarede ligeledes, at man fik billetter mv. til brug i fanklubben. Frank Thorsen spurgte til underskudsdækning på busture, og hvorfor der ikke var budgettet med priser og indtægter på busturene. Brian Nielsen fortalte, at man holder busturene ude af regnskabet, da det er svært at beregne, da man ikke ved hvad busturene kommer til at koste i efteråret.

Budget for 2012 enstemmigt vedtaget.

6) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslår uændret kontingent for 2012 med 200 kr.

Kontingentet enstemmigt vedtaget.

7) Behandling af indkomne forslag

§ 10, stk. 5:
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling jvf. § 9. Suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Ændres til:
Bestyrelsen består af mindst 5 og max 7 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling jvf. § 9. Suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

– Helle Lytzen spurgte til formuleringen, idet hun ikke mente det kunne være flydende om der skulle være fem, seks eller syv bestyrelsesmedlemmer.

Ni for – én imod vedtaget – men skal vedtages på ekstraordinær generalforsamling

§ 10, stk. 9:
Der afholdes bestyrelsesmøder minimum 6 gange årligt.
Ændres til:
Der afholdes bestyrelsesmøder i det omfang det er nødvendigt. Dog minimum 3 gange om året

– Helle Lytzen spurgte til formuleringen, idet hun ikke mente det kunne være flydende. Per fra Arbejdernes Landsbank forklarede, at det både kunne være formanden, men også et flertal i bestyrelsen. Frank Thorsen forklarede, at det var ordvalget, som han ikke kunne lide. Han mente det kunne forenkles.

Forslaget vedtaget – men skal vedtages på ekstraordinær generalforsamling

§ 11, stk. 2:
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.
Ændres til:
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 3 ud af 5; 3 ud af 6, eller 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende

– Helle Lytzen spurgte om der så var 3½ ud af 6 bestyrelsesmedlemmer. Brian Nielsen forklarede at der ikke var taget højde for det, men at man tilføjede i vedtægterne, at 3 ud af 6 også kunne være stede, hvor formandens stemme er udslagsgivende

Forslaget vedtaget – men skal vedtages på ekstraordinær generalforsamling

8) Valg af formand

Brian Nielsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jesper Quistorff.

– Jesper Quistorff mente, at Brian Nielsen havde moderniseret fanklubben til noget større. Han var ked af, at Brian Nielsen ønskede at stoppe som formand, men han mente det var vigtigt at Brian Nielsen forblev på en ”toppost” i bestyrelsen. Michael Zimmermann forklarede også, at det Brian Nielsen havde gjort et stort arbejde i fanklubben. Brian Nielsen takkede for de pæne ord, men at han var nødt til at tage beslutningen, og at han gerne ville fortsætte på en post i bestyrelsen og hjælpe bestyrelsen i det videre arbejde.

Jesper Quistorff enstemmigt vedtaget som formand

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Dennis Lytzen (ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår Brian Nielsen Jesper Quistorff (ønsker genvalg) David Riebau (ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår Flemming Slabiak

– Jesper Quistorff var ked af at Dennis Lytzen ville trække sig fra bestyrelsen, idet han mente det var vigtigt med sådanne mennesker i bestyrelsen. Michael Zimmermann forklarede, at han havde hørt det var tidsmæssigt, at Dennis havde taget denne beslutning. Han bad til Dennis Lytzen, at han skulle genoverveje sin beslutning. Brian Nielsen forklarede at Dennis havde fået nyt arbejde – og det var årsagen til at han havde taget denne beslutning. Tiden og kræfter er ikke til det. Hans arbejde er krævende, og satser på det.

Brian Nielsen valgt til bestyrelsen i stedet for Dennis Lytzen Vakant i stedet for Jesper Quistorff Flemming Slabiak valgt til bestyrelsen i stedet for David Riebau

10) Valg af suppleanter

Flemming Slabiak (ønsker genvalg)
Peter Lytzen (ønsker genvalg)

– Frank Thorsen spurgte Dennis Lytzen om han ville være villig til at stille op i stedet for Flemming Slabiak

Vakant i stedet for Flemming Slabiak
Peter Lytzen genvalgt som suppleant

11) Valg af revisorer

Vivi Jensen (ønsker genvalg)
Jan Kruse (ønsker genvalg)

Revisorsuppleant:
Frank Thorsen (ønsker genvalg)

Vivi Jensen genvalgt til revisor
Jan Kruse genvalgt til revisor

Frank Thorsen genvalgt til revisorsuppleant

12) Evt.

– Jesper Quistorff fortalte om generalforsamlingerne i hverdagene, hvor folk ikke kan møde frem. Vi har snakket om man ikke kunne lægge det før kampe, og der kunne man samle medlemmerne. Man kunne mødes kl. 10-11, og der vil man være mere end de 10-12 medlemmer, der normalt kommer. Jesper Quistorff forklarede desuden, at man ikke have været særlig mange til den ordinære generalforsamlinger tidligere, og han havde trods alt været med siden 1994.

– Flemming Slabiak mente at der var et godt forslag. Der står i klubbens vedtægter, at klubhuset skal holdes åbent på kampdagene, og det derfor gav god mening.

– Frank Thorsen § 7, stk. 7 og § 7, stk. 10 ikke gav mening, idet stk. 7 fortæller om personligt fremmøde, mens stk. 10 fortæller, at der også kan være tale om fuldmagt.

– Peter Lytzen forklarede at han kunne have svært ved møde på kampdagene, med mindre man ”tog” farveblyanter med til dem der har børnefamilier.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.58.

© 2020 Udviklet af MTH Design.