Vedtægter for De Blå/Hvide Engle – Fremad Amagers officielle fanklub

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er “De Blå/Hvide Engle”.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er solskins øen Amager.
Stk. 3: Foreningen er stiftet den 1. april 2009.
Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk knyttet til Fremad Amager eller økonomisk afhængig af denne.

§ 2. Formål
Stk. 1: Foreningen har til formål, gennem arrangement af – og ved medlemmernes aktive deltagelse i – en række fritidsmæssige aktiviteter at skabe kendskab til og interesse for fodboldspillet i almindelighed og for fodboldklubben Fremad Amager i særdeleshed.
Stk. 2: Foreningen har til formål at give Fremad Amager den størst mulige opbakning, såvel ude som hjemme, ved at skabe fest, farver og stemning ved kampene.
Stk. 3: Foreningen har til formål at bekæmpe ethvert tilløb til hærværk, vold og racisme, krænkende adfærd og lignende i forbindelse med fodboldkampe, gennem dialog, samvær og arrangementer bl.a. med andre klubbers fans.
Stk. 4: Foreningen har til formål at sikre medlemmerne de bedst mulige forhold og fordele i forbindelse med besøg på Fremad Amager’s hjemmebane.
Stk. 5: Foreningen har til formål at øge indflydelse på fodboldfan relaterede områder og emner enten direkte eller ved deltagelse i foreninger, organisationer og/eller samarbejder med dette formål.
Stk. 6: Foreningen støtter hverken en politisk ideologi eller en bestemt trosretning.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1: Som medlem i foreningen kan optages enhver person som er interesseret i foreningen, og som vedkender sig nærværende forenings formål.
Stk. 2: Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, såfremt bestyrelsen har bestemte grunde til at antage, at ansøgeren vil modarbejde foreningens formål eller i øvrigt være til skade for foreningen.
Stk. 3: I tilfælde af, at bestyrelsen har meddelt afslag til en ansøger, kan ansøgeren ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve ansøgningen behandlet på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling. Afslaget kan omstødes, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for denne løsning.
Stk. 4: Æresmedlemmer kan udnævnes, hvis hele bestyrelsen stemmer herfor. Et æres medlemskab er kontingent frit og for livet, med mindre vedkommende påfører sig en eksklusion eller selv frasiger sig dette. Æresmedlemmer har fortsat samme rettigheder som øvrige medlemmer.

§ 4. Indmeldelse og udmeldelse
Stk. 1: Indmeldelse sker skriftligt på en indmeldelsesblanket eller via e-mail til foreningen. Såfremt vedkommende ikke er myndig skal henvendelsen være påtegnet af den som har myndigheden.
Stk. 2: Man registreres ved indmeldelse med navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og evt. e-mail-adresse.
Stk. 3: Medlemmerne modtager som bevis for betalt kontingent et medlemskort. Kortet skal forevises på forlangende med gyldig legitimation.
Stk. 4 :Medlemskabet tegnes for kalenderåret.
Stk. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.
Stk. 6: Betalinger foretaget til foreningen i forbindelse med medlemskabet kan ikke refunderes.

§ 5. Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: Opkrævningsformer: Giro, netbank eller, efter aftale, kontant.
Stk. 3: Kontingentet er gældende for kalenderåret.
Stk. 4: Er kontingentet ikke betalt ved sæsonstart, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen.

§ 6. Eksklusion og karantæne
Stk. 1: Et medlem kan af bestyrelsen tildeles karantæne eller eksklusion, såfremt medlemmets opførsel strider mod foreningens vedtægter eller som ved sin opførsel generer eller modarbejder foreningens samarbejdspartnere.
Stk. 2: Spørgsmålet vedrørende karantæne eller eksklusion behandles på bestyrelsesmøde og skal vedtages med 2/3 flertal af den samlede bestyrelse. Medlemmet adviseres om afgørelsen.
Stk. 3: I tilfælde af, at bestyrelsen har meddelt karantæne eller eksklusion til et medlem, kan medlemmet ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve karantænen eller eksklusionen behandlet på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 4: Såfremt en sag om karantæne eller eksklusion behandles på en generalforsamling, omstødes sagen ved 2/3 flertal af de fremmødtes stemmer.
Stk. 5: Arrangøren af busture kan efter aftale med et flertal i bestyrelsen, udelukke et eller flere medlemmer, som efter arrangørens mening opfører sig på en måde som ikke er fanklubben værdig, fra at deltage i transporten til udekampene. Udelukkelsen skal være tidsbestemt og meddeles den/de implicerede hurtigst muligt efter afgørelsen. De implicerede får deres indbetalte penge tilbage som svarer til perioden de er udelukket. Denne udelukkelse har ingen direkte indflydelse på medlemskabet af fanklubben.

§ 7. Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 3: Der indkaldes til den ordinære generalforsamling af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside, via e-mail og på forlangende pr. post.
Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 5: Ved afstemning om ændringsforslag til fremsatte forslag, stemmes der altid om det mest vidtgående forslag først og såfremt dette vedtages bortfalder de resterende forslag.
Stk. 6: Indkomne forslag, driftsregnskab og status samt budget kan sendes på e-mail og på forlangende pr. post til de medlemmer der fremsætter skriftlig begæring senest 6 uger forinden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 7: Kun medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab har stemmeret og kun ved personligt fremmøde.
Stk. 8: Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal undtaget afstemninger jævnfør §3, stk. 3, §6, stk. 4 og §14, stk. 1.
Stk. 9: Gæster kan få ordet generelt ved på forhånd at have aftalt dette med bestyrelsen eller med neutrale kommentarer til debat eller forslag efter aftale med dirigenten.
Stk. 10: Hvert medlem af fanklubben kan kun medtage og få registreret 1 fuldmagt ved ordinære og ekstra ordinære generalforsamlinger.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1: Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen. Dette kræver blot at 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. (Mindretalssikring)
Stk. 2: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne der ønskes behandlet.
Stk. 3: For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse og afstemning gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§ 9. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere, samt godkendelse af dagsorden
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Fremlæggelse af budget.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Vælges hvert år).
9) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (Vælges hvert år).
10) Eventuelt.

§ 10. Bestyrelse 
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og lokalafdelinger til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 3: Bestyrelsen kan entrehere personer samt eksterne firmaer for kortere eller længere perioder til udførelse af daglige administrative og praktiske opgaver eller specifikke projekter.
Stk. 4: Bestyrelsen har pligt til at holde sig orienteret om foreningens økonomiske forhold.
Stk. 5: Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling jvf. § 9. Suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 6: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år.
Stk. 7: Fratræder formanden i utide, tiltræder næstformanden som formand indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 8: Suppleanter har taleret på bestyrelsesmøder, men har kun stemmeret, hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder.
Stk. 9: Der afholdes bestyrelsesmøder minimum 6 gange årligt.
Stk. 10: Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede over 18 år.

§ 11. Forretningsorden og tegningsret 
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3: Medlemmer som ønsker forslag behandlet på et bestyrelsesmøde, indgiver disse skriftligt til et af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 4: Over bestyrelsens forhandlinger føres et beslutningsreferat.
Stk. 5: Foreningen tegnes af formanden og kassereren/sekretæren. Bestyrelsen kan meddele prokura (tildele fuldmagt).
Stk. 6: Ved økonomiske dispositioner over 15.000 kr kræves dog underskrift af flertallet af bestyrelsen herunder enten formand eller næstformand.

§ 12. Regnskab og revision 
Stk. 1: Kassereren og sekretæren skal på foreningens vegne føre et medlemskartotek, bogholderi samt regnskab, der til enhver tid udviser foreningens økonomiske stilling samt resultatet af driften på en overskuelig måde.
Stk. 2: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens balance samt resultat. Årsregnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.
Stk. 3: Det påhviler bestyrelsen at sørge for at moms og skattelovgivningen overholdes i henhold til gældende regler.
Stk. 4: På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og 1 revisorsuppleant jvf. § 9.
Stk. 5: Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Stk. 6: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

§ 13. Udvalg og lokalafdelinger 
Stk. 1: Udvalg og lokalafdelinger nedsat af foreningen er til enhver tid underlagt bestyrelsens beslutninger.
Stk. 2: Oprettelsen af lokalafdelinger kan kun ske med bestyrelsens godkendelse (herunder lokalafdelingens vedtægter), og kun hvis lokalafdelingen vedkender sig foreningens vedtægter samt opfylder de til enhver tid fastlagte principper for lokalafdelinger.

§ 14. Vedtægtsændringer 
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for ved den ordinære generalforsamling. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

§ 15. Foreningens opløsning 
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes ved to på hinanden og med vedtægtsbestemt varsel indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, hvor eneste punkt på dagsordenen skal være forslag om foreningens opløsning. Afstemningsregler følger § 14.
Stk. 2: Bortfalder grundlaget for foreningen tilfalder fanklubbens midler ungdomsafdelingerne i Fremad Amager.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009.